ارزیابی و تبیین اثرات اجتماعی و اقتصادی بازارچه های مرزی در توسعه روستاهای مرزی موردی: اینچه برون در استان گلستان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 503

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOPOLITICS09_015

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیت های سالم اقتصادی، با حمایت و سرمایه گذاری دولت ها بر کارکرد امنیتی مرز تاثیر مثبت دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش بازارچه مرزی اینچه برون در پایداری اجتماعی و اقتصادی توسعه روستاهای مرزی پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی، روش انجام آن با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، توصیفی تحلیلی و نوع نگرش به آن ساختاری سیستمی میباشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده رابطه معنادار تا سطح 99 درصد در رابطه با اثرات بازارچه مرزی در تحقق پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

کلیدواژه ها:

بازارچه های مرزی ، پایداری اجتماعی و اقتصادی ، روستاهای مرزی ، اینچه برون

نویسندگان

خدارحم بزی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان

رضا سارلی

کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان