بررسی اثر محیط های کشت پایه بر میزان رزمارینیک اسید و محتوای ترکیبات فنلی گیاه بادرنجبویه در شرایط کشت هیدروپونیک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 509

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOC01_327

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

گیاه بادرنجبویه گیاهی علفی وپایا متعلق به خانواده نعناعیان می باشد، که کاربرد دارویی وخوراکی بسیاری دارد و نیز حاوی الفاتوکوفرول می باشد. کاربرد روش هیدروپونیک برای افزایش تولید متابولیت ثانویه در گیاهان دارویی با موفقیت انجام شده است. مهمترین مسیله در کشت هیدروپونیک مدیریت محلول غذایی است. این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر دو محلول غذایی هوگلند و SM بر محتوای ترکیبات فنلی و میزان رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه صورت گرفت. بدین ابتدا بذرهای گیاه بادرنجبویه در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکراردر ظرفهای حاوی پرلیت کشت شدند، و یک هفته پس از رویش بذر، گیاهچ ه ها با دو محلول غذایی SM و هوگلند با غلظت 1/ 4 آبیاری شدند و بعد از گذشت دو ماه نمونه ها نمونه ها برداشت شدند و سنجش انجام گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که در گیاهان تغذیه شده با محیط هوگلند میزان رزمارینیک اسید) 73.56 ( و محتوای ترکیبات فنلی ) rg/lm22.2 ( نسبت به محیط SM افزایش بیشتری داشتند.

نویسندگان

فاطمه سرحدی

دانشگاه الزهرا(س) تهران ،دانشکده علوم زیستی گروه علوم گیاهی

خدیجه کیارستمی

دانشگاه الزهرا(س) تهران ،دانشکده علوم زیستی گروه علوم گیاهی

زهرا ناظم بکایی

دانشگاه الزهرا(س) تهران ،دانشکده علوم زیستی گروه علوم گیاهی