تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و جذب عناصر توسط نهال های پسته تحت تنش شوری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,195

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI15_693

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

تنش شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و عملکرد درختان پسته در مناطق مختلف ایران می باشد.باکتری های محرک رشد گیاه می توانند اثرات مخرب شوری بر گیاه را تا حدودی تعدیل کنند. به منظور بررسی نقشباکتری های محرک رشد گیاه بر رشد و جذب برخی از عناصر در اندام هوایی نهال های پسته در شرایط شور، آزمایشی با چهارسطح باکتری سودوموناس فلوروسنت (شاهد ((pf(2), (pf(1), (pf(0) و سه سطح شوری (0، 1000 و 2000 میلی گرم کلریدسدیم بر کیلوگرم) در سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که شوری خاک موجب کاهش وزن خشکاندام هوایی و ریشه نهال ها شد. اما تلقیح با جدایه ها موجب افزایش معنی دار این پارامترها گردید. همچنین با افزایش شوریجذب فسفر و پتاسیم کاهش ولی، جذب سدیم، کلر و کلسیم افزایش یافت. از طرف دیگر تلقیح با باکتری های سودوموناسفلوروسنت موجب افزایش جذب فسفر، پتاسیم و کلسیم در اندام هوایی نهال های پسته شد.

کلیدواژه ها:

باکتری های محرک رشد گیاه ، پسته ، جذب عناصر ، شوری

نویسندگان

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه بیرجند