نقش تیوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 383

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCPC-6-1_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف : بررسی نقش تیوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های عادی و طلاق که به روش علی – مقایسه ای و همبستگی انجام شد. روش: در این پژوهش 293 دانش آموزدختر پایه پنجم و ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل بودند به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه تیوری ذهن، همدلی و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ بود. به منظور تحلیل داده ها روش رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چند متغییری و فرمول z فیشر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تیوری ذهن قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان عادی است، اما نتوانست مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان طلاق را پیش بینی کند. بین توانایی همدلی و مشکلات رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین کودکان طلاق، مشکلات رفتاری هیجانی بیشتری نسبت به کودکان خانواده های عادی داشتند. مقایسه همبستگی بین تیوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری- هیجانی در کودکان عادی با طلاق از لحاظ آماری معنادار نبود.

نویسندگان

فرح هاشمی

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

سید امیر امین یزدی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

حسین کارشکی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.