تاثیر ساماندهی فضایی مجموعه های هنری بر ارتقاء تعامل بین هنرمند و جامعه

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

488

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONTAS01_039

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

تماس اجتماعی سرآغاز برقراری تعامل اجتماعی بین افراد است که منجر به شکل گیری روابط اجتماعی میشود. شکل گیری این تماس ها و کسب تجارب اجتماعی مستلزم وجود قرارگاه های کالبدی است. فضاهای هنری به عنوان مکان سوم که نقشی اساسی در برقراری تعاملات اجتماعی ایفا مینمایند مورد توجه جدی طراحان قرار گرفته است. مجموعه های هنری به عنوان یک کاربری عمومی، افراد را درون سازمانهای فضایی گوناگون به صورت اختیاری و برای انجام فعالیت های هنری و اجتماعی گرد هم میآورند. این فضاها، محل مناسبی برای برقراری تعاملات اجتماعی محسوب میشوند و نقش مهمی در ایجاد و ارتقاء تعاملات و ارتباط افراد با یکدیگر و زندگی اجتماعی آنها دارند. اجتماعی بودن از جمله خصوصیات بارز هر انسان به شمار میرود و وجود چنین خصلتی در انسانها سبب میشود تا افراد به طور غریزی در پی برقراری ارتباط با همنوعان قرار گیرند. با این وجود باید خاطرنشان کرد که این تعاملات خود به خود شکل نگرفته بلکه نیاز به یک نیروی محرک دارند. این نیروی محرک همان محیط کالبدی است که از آن با عنوان فضا یاد میشود. کیفیت اینگونه فضاها از فضاهای محصور ساختمانی گرفته تا فضاهای باز شهری بر نحوه رفتار افراد در یک جامعه موثر بوده، موجبات برقراری تعامل و یا عدم تعامل را فراهم میآورد. پژوهش حاضر کوششی است در راستای بررسی این امر. دادههای پژوهش به صورت کتابخانهای جمعآوری شده و سپس طی روش توصیفی-تحلیلی مورد پردازش قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از پژوهش بیان میدارد که جانمایی و ساماندهی فضاهای باز و نیمه باز عمومی با مبلمانهای اجتماع پذیر در مجموعه های هنری که قابلیت ارتباط چهره به چهره مخاطب را فراهم میسازد ضرورت می یابد و آنچه بیش از ابعاد کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد موثر است، پیش بینی و خلق رویدادهای اجتماعی است که در عین ایجاد مشارکت در فعالیت های اجتماعی، می تواند زمینه ساز ارتقاء حس تعلق به مکان نیز باشد

نویسندگان

تورجحنیفی
تورج حنیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی، گروه معماری ، ایلخچی

سپیدهعباسی
سپیده عباسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، گروه معماری، ایلخچی