تاثیر فرهنگ سازمانی مدیران بر خلاقیت کارکنان واحدهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSS01_007

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی مدیران بر خلاقیت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بود.روش شناسی:این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان (N =109)، که نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 85 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازهگیری برای جمعآوری دادههای، پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ میباشند که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تایید 15 تن از اساتید همچنین پایانی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ بترتیب α= 0/89 و 0/79 α= مورد تایید قرار گرفت. دادهها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و آزمون رتبه ای فریدمن از طریق نرمافزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی مدیران بر خلاقیت کارکنان واحدهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان تاثیر معنی داری دارد. همچنین، خلاقیت و نوآوری مدیران بر خلاقیت کارکنان واحدهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان تاثیر معنی داری دارد. در حالی که، خطرپذیری، توجه به جزییات، توجه به ره آورد، توجه به اعضای سازمانی، توجه به تیم، جاه طلبی و تهور طلبی مدیران بر خلاقیت کارکنان واحدهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان تاثیر معنی داری ندارد. از سویی، نتایج تصمیمات و پایداری مدیران بر خلاقیت کارکنان واحدهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ، فرهنگ سازمانی ، داره کل ورزش و جوانان خوزستان

نویسندگان

جواد کریمی ورناصری

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

مژگان صالحی پور

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ایلام