بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به این که کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند. از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دو مرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه در اکسید کربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادر کننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلند مدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلند مدت رابطه علیت قوی دو طرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلند مدت، رابطه علیت دو طرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلند مدت و کوتاه مدت در کشورهای صادر کننده نفت متفاوت است که علت این مسیله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

کلیدواژه ها:

انتشار دی اکسید کربن ، رشد اقتصادی ، علیت پانلی

نویسندگان

جاوید بهرامی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

ناصر خیابانی

استادیار موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی

مرتضی قاضی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی