طرح تعیین فناوری های موردنیاز صنعت برق و انرژی در حوزه های کاری پژوهشکده تولید نیرو

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
DOI: 10.30503/nripress.2020.017
شناسه ملی سند علمی: R-1172386
تاریخ درج در سایت: 22 فروردین 1400
مشاهده: 890
تعداد صفحات: 41
سال انتشار: 1390

فایل این گزارش در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

پیش گفتار گزارش

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻧﺮژي در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻛﺎري پژوهشکده تولید نیرو " ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه پس از ارایه نتایج گزارش های مراحل 4و5و6 پروژه می باشد. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻦ آورﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ در ﻫـﺮ ﺳﺮﻓـﺼﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در اداﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺑﺎزه ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت، ﻣﻴـﺎن ﻣـﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺰراش ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻼﺣﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻌﺎ وﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اراﺋـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮوژه در تاریخ 26\10\1390 تهیه گردیده است.

فهرست مطالب گزارش

فهرست مطالب

۱ - مقدمه

۲ - سرفصل های اصلی فن آوری‌های شناخته شده

۳ - معیارهای اولویت بندی سرفصل ها و پروژه ها

۴ - دسته بندی پرو های مرتبط با هر سرفصل

۵ - تعیین منابع خارجی مرتبط با فن آوری‌‌ها

۶ - شرح پروژه ها و برنامه اجرایی آن‌ها

۷ - معرفی پروژه های کوتا مدت و میان مدت

۷ - ۱ - تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی

۷ - ۲ - افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی

۷ - ۳ - انجام تست کارآیی واحدهای مختلف نیروگاهی

۷ - ۴ - بررسی روش‌های ارتقای واحدهای قدیمی

۷ - ۵ - استخراج رویه ارزیابی واحدهای قدیمی

۷ - ۶ - تعیین قیمت برق تولیدی

۷ - ۷ - مدلسازی دینامیکی واحدهای نیروگاهی

۷ - ۸ - توسعه سیستم‌های CHP در واحدهای تولیدی

۷ - ۹ - افزایش راندمان احتراق

۷ - ۱۰ - طراحی و ساخت و پیاده سازی آزمایشگاه تست احتراق

۷ - ۱۱ - مانیتورینگ احتراق واحدهای گازی

۷ - ۱۲ - طراحی و پیاده سازی آزمایشگاه توربین گازی کوچک

۷ - ۱۳ - طراحی و پیاده سازی آزمایشگاه CHP برای تولید پراکنده

۷ - ۱۴ - طراحی و پیاده سازی آزمایشگاه دینامیک ماشین‌های دوار

۷ - ۱۵ - طراحی آزمایشگاه تست مدل توربین های برقابی

۷ - ۱۶ - طراحی و ساخت توربین های گازی کوچک

۷ - ۱۷ - طراحی و ساخت توربین های انبساطی

۷ - ۱۸ - پیاده‌سازی سیستم کنترل صوت و آکوستیک در صنعت

۷ - ۱۹ - طراحی سیستم تمیز کننده و کاهنده ذرات آلاینده ناشی از احتراق به روش آکوستیکی

۷ - ۲۰ - پروژه های بلند مدت

۸ - شرایط بین المللی - فضاهای همکاری

۹ - جمع بندی نهایی


فهرست جداول

جدول ۱- سهم سوخت های اصلی در تولید انرژی الکتریکی آتی

جدول ۲- مقایسه ظرفیت تولید فناوری‌های منتخب در آینده تولید انرژی الکتریکی کشور

جدول ۳- بررسی تکنولوژی‌های مرتبط با فن آوری‌های مختلف تولید در حوزه کاری پژوهشکده تولید نیرو

جدول ۴- سرفصل های اصلی برای فناوری‌های کلیدی مرتبط با تولید انرژی الکتریکی

جدول ۵- معیارهای ارزیابی اولویت انواع فن آوری‌ها

جدول ۶- وزن معیارهای ارزیابی اولویت انواع فن آوری‌ها در سه بازه زمانی

جدول ۷- وزن معیارهای ارزیابی اولویت انواع فن آوری‌ها در سه فضای همکاری

جدول ۸- اولویت انواع فن آوری‌ها در سه فضای همکاری و سه بازه زمانی

جدول ۹- دسته بندی پروژه ها بر اساس سرفصل ها، تعیین وضعیت فعلی و مدت زمان مورد نیاز اجرای آن‌ها

جدول ۱۰- پروژه‌های مرتبط با هر سرفصل و وضعیت فعلی و زمان لازم برای اجرا

جدول ۱۱- شناخت صاحبان فن آوری‌های مختلف تولید

جدول ۱۲- وضعیت فعلی و آتی انواع فن آوری‌ها و تکنولوژی‌های تولید

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

نویسندگان