طراحی نظام ارزیابی ریسک طرح های فناورانه

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
DOI: 10.30503/nripress.2020.036
شناسه ملی سند علمی: R-1178415
تاریخ درج در سایت: 24 فروردین 1400
مشاهده: 485
تعداد صفحات: 116
سال انتشار: 1399

فایل این گزارش در 116 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

دریافت فایلهای پیوست گزارش

جهت دریافت فایل های پیوست این گزارش بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

چکیده گزارش:

این پروژه به طراحی و استﻘرار نظام ارزیابی ریسک در صندوق پژوهش و نوآوری در صنعت برق و انرژی ایران می پردازد. پس از تبیین موضوع و از طریق مرور ادبیات ابتدا برنامه مدیریت ریسک تدوین شد. شناسایی و دسته بندی و وزن دهی ریسک های شناخته شده به کمک کارشناسان و صاحب نظران انجام و نﻘشه ریسک طرح های فناورانه تهیه گردید. ابزار مناسب برای ارزیابی و کمی سازی ریسک در سطح پروژه های فناورانه تهیه و برای تعدادی از پروژه های نمونه پیاده سازی شد. در نهایت موضوع ارزیابی ریســک در ســطح ســبد پروژه ها مورد بررســی قرار گرفت و دو مدل نمونه برای رتبه بندی پروژه ها و همچنین بهینه ســازی ریاضــی برای انتخاب ســبد و همچنین تعیین شاخص های تصمیم گیری در سبد طرح های فناورانه ارایه گردید.

پیش گفتار گزارش

این گزارش به تشریح مراحل و نتایج پروژه "طراحی نظام ارزیابی ریسک طرح های فناورانه " که به سفارش و کارفرمایی صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق در گروه اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو انجام شده است می پردازد. در فصل اول، مفاهیم و تعاریف پایه جهت شناخت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و شاخصه های اصلی آن مطرح و همچنین فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و فرایندهای موجود در پذیرش و ارزیابی ریسک طرح ها معرفی شده است. فصل دوم به بیان نحوه استخراج نقشه ریسک برای طرح های فناورانه در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و ارائه ابزار ارزیابی و کمّی سازی ریسک در سطح پروژه ها می پردازد. در فصل سوم نحوه پیاده سازی مدل ارائه شده و تهیه گزارش ارزیابی ریسک در تعدادی طرح نمونه ارائه شده است. فصل چهارم ضمن ارائه روش های ارزیابی ریسک در سبد طرح ها به ارائه دو مدل برای رتبه بندی و اولویت بندی طرح ها به منظور انتخاب در سبد سرمایه گذاری و همچنین مدل بهینه سازی ریاضی برای مدیریت ریسک سبد در دوره های میان مدت می پردازد. در فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری و دسته بندی راهکارهای پیشنهادی برای پوشش ریسک های مختلف در سطوح مختلف و در افق های زمانی متفاوت معرفی می شوند.

فهرست مطالب گزارش

فهرست

فصل اول: مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک

۱ - ۱ مقدمه

۱ - ۲ مدیریت ریسک به صورت جامع

۱ - ۳ مدیریت ریسک محصولات نوآورانه

۱ - ۴ آشنایی با صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

۱ - ۴ - ۱ حوزه های فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

۱ - ۴ - ۲ خدمات صندوق

۱ - ۴ - ۳ فعالیت های فعلی

۱ - ۴ - ۴ فعالیت های آتی

۱ - ۴ - ۵ فرایند پذیرش و ارزیابی ریسک در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

۱ - ۵ برنامه مدیریت ریسک در صندوق پژوهش و فناوری در صنعت برق

فصل دوم: شناسایی و ارزیابی ریسک طرح های فناورانه

۲ - ۲ مرور ادبیات

۲ - ۲ - ۱ چه چیزی در هنگام شناسایی ریسک‌ها باید در نظر گرفته شود

۲ - ۲ - ۲ جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف برای شناسایی ریسک ها

۲ - ۲ - ۳ ابزار و تکنیک های شناسایی ریسک

۲ - ۲ - ۴ ریسک های موسسات مالی

۲ - ۲ - ۵ ریسک‌های طرح های نوآورانه سرمایه پذیر

۲ - ۳ نقشه ریسک طرح های نوآورانه صندوق

۲ - ۴ ارزیابی ریسک طرح های نوآورانه

۲ - ۴ - ۱ مقدمه

۲ - ۴ - ۲ انواع مدل های ارزیابی ریسک توسعه محصول جدید

۲ - ۵ تدوین فرایند مناسب ارزیابی ریسک‌های پروژه های فناورانه

۲ - ۶ روش اجرایی ارزیابی ریسک

۲ - ۶ - ۱ چرخه طول عمر محصول

۲ - ۶ - ۲ دوره معرفی

۲ - ۶ - ۳ دوره رشد

۲ - ۶ - ۴ دوره بلوغ

۲ - ۷ مهم ترین عوامل ریسک در طول عمر محصول

۲ - ۷ - ۱ تعیین اوزان در سطح اول

۲ - ۷ - ۲ تعیین اوزان در سطح دوم

۲ - ۷ - ۳ تعیین عوامل مهم ریسک

۲ - ۷ - ۴ میزان ریسک کل

فصل سوم: نمونه گزارش ها ریسک در سطح پروژه ها و طرح‌ها

۳ - ۱ پوشش ریسک و ابزارهای آن

۳ - ۲ فرایند پاسخ به ریسک

۳ - ۳ گزارش ریسک نمونه های بررسی شده

۳ - ۳ - ۱ اطلاعات اولیه طرح میکرو توربین (شرکت صمد پاور )

۳ - ۳ - ۲ اطلاعات اولیه طرح قابل

۳ - ۳ - ۳ مزایا و معایب مولدهای گازسوز جهت تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

۳ - ۳ - ۴ اطلاعات اولیه طرح رسانا مهر

ارزیابی ریسک در سبد پروژه ها

۴- ۱ مقدمه

۴ - ۲ بازده مورد انتظار پورتفولیو

۴ - ۳ ریسک پورتفولیو

۴ - ۴ مفهوم پرتفوی کارا

۴ - ۵ روش های بهینه سازی سید انتخاب طرح‌ها[۴۷]

۴ - ۵ - ۱ ابزارهای اندازه گیری منفعت

۴ - ۵ - ۲ تئوری بازی

۴ - ۵ - ۳ مدل های شبیه سازی

۴ - ۵ - ۴ رویکردهای ابتکاری و فرا ابتکاری

۴ - ۵ - ۵ رویکردهای برنامه ریزی ریاضی

۴ - ۶ مدل پیشنهادی انتخاب طرح ها برای صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی

۴ - ۶ - ۱ مدل اول: امتیاز دهی و رتبه بندی

۴ - ۶ - ۲ مدل دوم: بهینه سازی سبد انتخاب طرح ها بر مبنای مدل ریاضی

۴ - ۶ - ۳ راهکارهای پیشنهادی برای انتخاب سبد

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

۵ - ۱ مقدمه

۵ - ۲ فرایند پوشش ریسک در موسسات مالی

۵ - ۳ استراتژی های مقابله با پاسخ به ریسک

۵ - ۳ - ۱ انتقال ریسک

۵ - ۳ - ۲ تسهیم ریسک

۵ - ۳ - ۳ حذف یا کاهش ریسک

۵ - ۳ - ۴ پذیرش ریسک

۵ - ۴ راهکارهای پیشنهادی برای پوشش ریسک طرح‌های فناورانه در صندوق

۵ - ۵ خلاصه نتایج و روش اجرایی


فهرست جداول

جدول ۱: معیارهای سرمایه گذاری

جدول ۲: دسته بندی ریسک بر اساس مراجع الف

جدول ۳: دسته بندی ریسک بر اساس مراجع ب

جدول ۴: نقشه ریسک طرح های نوآورانه صندوق

جدول ۵: رویکردهای ارزیابی ریسک توسعه محصول جدید

جدول ۶: اوزان دسته های ریسک در مرحله اول عمر محصول

جدول ۷: اوزان دسته های ریسک در مرحله دوم عمر محصول

جدول ۸: اوزان دسته های ریسک در مرحله دوم عمر محصول

جدول ۹ : اوزان زیر شاخه ها در هر دسته ریسک در مرحله

جدول ۱۰: محاسبه عدد ریسک

جدول ۱۱: انواع روش های واکنش به ریسک

جدول ۱۲: پاسخ عوامل ریسک در بخش بازار

جدول ۱۳: پاسخ عوامل ریسک در بخش مالی

جدول ۱۴: پاسخ عوامل ریسک در بخش منابع انسانی

جدول ۱۵: پاسخ عوامل ریسک در بخش قوانین

جدول ۱۶: پاسخ عوامل ریسک در بخش تکنولوژی

جدول ۱۷: پاسخ عوامل ریسک در بخش محصول

جدول ۱۸: پاسخ ریسک ها در طرح فرضی

جدول ۳۳: مقایسه بین انواع روش های انتخاب پروژه

جدول ۳۴: روش رتبه بندی گزینه ها مرحله ۱

جدول ۳۵: روش رتبه بندی گزینه ها مرحله ۲

جدول ۳۶: روش رتبه بندی گزینه ها مرحله ۳

جدول ۳۷: امتیاز رتبه بندی گزینه ها

جدول ۳۸: شمای کلی از صفحه اکسل ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED

جدول ۳۹: داده های فرضی اولیه " تسهیلات "

جدول ۴۰: داده های فرضی اوليه " VC "

جدول ۴۱: محدودیت های پیش فرض

جدول ۴۲: پاسخ های ریسک


فهرست شکل ها

شکل ۱: فرایند مدیریت ریسک

شکل ۲: فرآیند مدیریت ریسک

شکل ۳: توزیع مطالعات NPD برحسب مراحل مختلف مدیریت ریسک

شکل ۴: فرایند پذیرش و ارزیابی ریسک در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

شکل ۵: برنامه مدیریت ریسک صندوق

شکل ۶: دسته بندی ریسک های ۱

شكل ۷: دسته بندی ریسک های ۲

شکل ۸: فرایند سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر

شکل ۹: نمودار عنکبوتی

شکل ۱۰: نظام ارزیابی ریسک

شکل ۱۱: عوامل ریسک در فرایند توسعه محصول ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED

شکل ۱۲: مراحل چرخه عمر محصول

شكل ۱۳: مقایسات زوجی بین دسته های ریسک در مرحله اول عمر محصول

شکل ۱۴: مقایسات زوجی بین دسته های ریسک در مرحله دوم عمر محصول

شکل ۱۵: مقایسات زوجی بین دسته های ریسک در مرحله سوم عمر محصول

شکل ۱۶: ماتریس ریسک در مورد زیر شاخص ها

شكل ۱۷: ماتریس ریسک در مورد شاخص های اصلی

شکل ۱۸: نمودار پارتو برای شناسایی مهمترین ریسک ها

شکل ۱۹:میزان ریسک کل

شکل ۲۰: فرایند اجرایی و نتایج ارزیابی ریسک

شکل ۲۱: روش های کلی پاسخ به ریسک

شکل ۲۲: ماتریس ریسک زیر عوامل طرح صمدپاور

شکل ۲۳: نمودار پارتو طرح صمدپاور

شکل ۲۴: ماتریس عوامل اصلی ریسک طرح صمد پاور

شکل ۲۵: نمره ریسک طرح صمد پاور

شکل ۲۶: ماتریس زیر دسته های ریسک فابا

شکل ۲۷: نمودار پارتو فايا

شکل ۲۸: ماتریس ریسک عوامل اصلی ریسک طرح فابا

شکل ۲۹: میزان ریسک طرح فابا

شکل ۳۰: ماتریس زیر عوامل ریسک طرح رسانا مهر

شکل ۳۱: نمودار پارتو ریسک طرح رسانا مهر

شکل ۳۲: ماتریس عوامل اصلی ریسک

شکل ۳۳: نمره ریسک طرح رسانا مهر

شکل ۳۴: مرز کارایی

شکل ۳۵: منحنی بی تفاوتی ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED

شکل ۳۶: تحلیل حساسیت نسبت به ظرفیت تحمل ريسک

شکل ۳۷: تحلیل حساسیت نسبت به بودجه

شکل ۳۸:تحلیل حساسیت نسبت به درصد VC به تسهیلات

شکل ۳۹: ساختار مدل های ارائه شده

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی