تجزیه لاین ×تستربرای صفات عملکردواجزای عملکرد درتعدادی ازلاین های برنج

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 384

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-44-4_013

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به منظور براورد اثرژن و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین های والدینی بامنشا IRRIازطریق تجزیه لاین ×تسترپنج رقم خالص لاین باچهاررقم بومی تستر درسال 1386تلاقی داده شدند نتایج حاصل به همراه نه والد درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال 1387 درمزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشورکشت و صفات عملکرد و اجزای آن اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس نشان ازتفاوت های بسیارمعناداری بین زنوتیپ ها درکلیه صفات به جز تعدد خوشه دربوته داشت تجزیه لاین ×تسترنشان داد که اثرلاین ها درهمه صفات و نیزاثرتسترها درهمه صفات به جز تعداددانه درخوشه درسطح احتمال یک درصد معناداربود اثرمتقابل لاین ×تستر د رکلیه صفات به جزارتفاع بوته عرض برگ پرچم و طول دانه معنادار بدود که نشان دهنده واکنش متفاوت لاین ها درترکیب با تسترهای مختلف است لاین PR 27137-CR 153 بیشترین ترکیب پذیری عمومی و تلاقی حسنی ×,IR 73688-57-2بیشترین ترکیب پذیری خصوصی و معنادار را دارا بودند

کلیدواژه ها:

تجزیه لاین×تستر ، ترکیب پذیری ، واریانس افزایشی و غیرافزایشی ، وراثت پذیری خصوصی

نویسندگان

حمیدرضا قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان

حبیب اله سمیع زاده لاهیجی

استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان

مهرزاد اله قلی پور

استادیارموسسه تحقیقات برنج کشور