تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت ظاهری وپخت درارقام مختلف برنج

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-44-4_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی وراثت پذیری نوع عمل ژن ها و قابلیت ترکیب ارقام برنج برای صفات مرتبط با کیفیت ظاهری و پخت دانه نتاج F1 حاصل ازتلاقی های مستقیم و معکوس دای آلل کامل 6×6 به همراه والدین شامل هاشمی حسنی شاه پسند کادوس واندانا و IR36 درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور رشت درسال زراعی 1390 کشت شدند صفات تحت مطالعه شامل مقدارآمیلوز درجه حرارت ژلاتینی شدن طول عرض و ضخامت شلتوک و نسبت طول به عرض شلتوک شکل دانه بود میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای همه صفات تحت مطالعه به جز صفت عرض شلتوک معنادار شد که حاکی ازاهمیت هردواثرافزایشی و غیرافزایشی درتظاهر صفات بود اما نقش اثرافزایشی بیشتر ازاثرغیرافزایشی ژن ها بود نتایج تجزیه وت حلیل گرافیکی هیمن نشان داد که سهم واریانس افزایشی D برای صفات طول عرض ضخامت شلتوک شکل دانه و درجه حرارت ژلاتینه شدن بیشتر ازواریانس غالببیت H1بود تجزیه ژنتیکی صفات ذکر شده بیانگر وجود تاثیرات غالبیت ناقص ژن درکنترل این صفات بود که نشان دهنده پتانسیل زیاد انتخاب برای این صفات است برای صفت مقدار آمیلوز نقش تاثیرات غالبیت ناقص تا کامل ژن ها مشاهده شد بنابراین استفاده ازگزینش و تولید بذرهیبرید برای بهبود کیفیت این صفت میتواند مدنظر اصلاحگران نبات قرارگیرد

کلیدواژه ها:

برنج ، تجزیه و تحلیل گرافیکی ، ترکیب پذیری ، دای آلل ، کیفیت دانه

نویسندگان

بابک ربیعی

استادگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

سیده سهیلا زربافی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

مهرزاد اله قلی پور

استادیارموسسه تحقیقات برنج کشوررشت