تبیین ارتباط ادراک حمایت سازمانی، ادراک احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری باسرمایه روان شناختی کارکنان بانک ملی شهرستان اردبیل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_034

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

محیط کسب و کار امروز دستخوش تحولات بسیاری شده که پاسخ گویی به آن مستلزم اتخاذ رویکردی جدید جهت مواجه با چالش های فعلی و آینده است هدف از تحقیق حاضر تبیین ارتباط ادراک حمایت سازمانی، ادراک احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری با سرمایه روانشناختی کارکنان )مطالعه موردی بانک ملی شهرستان اردبیل( می باشد این تحقیق کاربردی، توصیفی همبستگی و روش گردآوری اطلاعات، میدانی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان اردبیل می باشد نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و تعداد آن 177 نفر بدست آمد برای دستیابی به داده های مورد نظر و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران، پرسشنامه استاندارد ادراک حمایت سازمانی ایزنبرگر و همکاران، پرسشنامه استاندارد ادراک احترام سازمانی رامرجان و همکاران و پرسشنامه استاندارد مشارکت در تصمیم گیری آندری و همکاران استفاده شد تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری با سرمایه روانشناختی کارکنان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عسگر اسگندرزاده

کارشناس اشتغال اداره کل بهزیستی استان اردبیل

بهنام بایرامی

کارمند بانک ملی ایران اردبیل