بررسی رابطه بیه تمرکز بر مشتری و عملکرد از دیدگاه مدیران سالن های ایروبیک استان گلستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_017

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری و عملکرد از دیدگاه مدیران سالن های ایروبیک در استان گلستان بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران سالن های ایروبیک در استان گلستان به تعداد 225 مدیر بود که 155 نفر از مدیران سالن های ایروبیک در استان گلستان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه تمرکز بر مشتری کای 2008 و پرسش نامه عملکرد چو 2009 استفاده شد یافته های تحقیق نشان داد که بین تمرکز بر مشتری با عملکرد از دیدگاه مدیران سالن های ایروبیک در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین متشری مداری سازمانی و عملکرد از دیدگاه مدیران سالن های ایروبیک در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد بین اقدامات مرتبط با مشتریان و عملکرد مدیران سالن های ایروبیک در استان گلستان رابطه معناداری مشاهده شد با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران سالن های ایروبیک تمرکز بر مشتری را به عنوان یک هدف مهم مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه ها:

تمرکز بر مشتری ، عملکرد ، سالن های ایروبیک استان گلستان

نویسندگان

رمضانعلی خیرخواه

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی