رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان دانشگاه علوم پزشکی گناباد با رویکرد داده کاوی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADKA10_010

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه، داده کاوی نقش مهمی در برنامهریزی اطلاعات گرا دارد. از اینرو این پژوهش با هدف تعیین رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان دانشگاه علوم پزشکی گناباد با رویکرد داده کاوی انجام شد. روش بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی - توصیفی است که با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای است که بین نمونه ای از افراد جامعه ( 149 نفر) توزیع شد. پس از جمع آوری داده ها، شبکه عصبی به منظور خوشه بندی داده ها انتخاب و با استفاده از نرم افزار MATLAB14، دانش پژوهان بر اساس مولفه های اصلی پژوهش خوشه بندی شدند. سپس با حذف هر یک از زیرمولفه های اصلی پژوهش، موثرترین و کماثرترین گزینه در رفتار اطلاع یابی آنان تعیین شد. یافته ها: با انجام خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان ده، مهمترین مولفه در هدف و انگیزه اطلاعیابی دانش پژوهان ارتقای کیفیت تدریس، مهم ترین عامل در منابع اطلاعاتی مجلات تمام متن الکترونیک فارسی و اثرگذارترین عامل در خدمات اطلاعاتی آشنایی با انواع منابع و خدمات اطلاعاتی در زمینه رشته تخصصی خود تعیین شد. نتیجه گیری: با توجه به هدف و یافته های پژوهش حاضر، با تعیین رفتارهای اطلاعاتی که از نیازهای اطلاعاتی سرچشمه می گیرد، تهیه و تدارک منابع مورد نیاز دانش پژوهان، از تمهیداتی است کهلازم است برای رفع نیازهای اطلاعاتی آنان انجام شود و زمینه تصمیم گیری اطلاعاتگرا برای مدیران کتابخانه ها فراهم می شود

کلیدواژه ها:

نویسندگان

صدیقه محمداسماعیل

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، تهران، ایران

جمیله نعیمی

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، تهران، ایران