تاثیر کود زیستی قارچ میکوریزا بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ارقام گندم در شرایط تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 700

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_137

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1394 ، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل خشکی (100 و 40. ٪C.F ،(قارچ میکوریزا (0 و 30گرم) و ارقام گندم (مرودشت و چمران) بودند. گونه قارچ میکوریزا مورد استفاده در این پژوهش، Glomus interaradices بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنیدار محتوی نسبی آب، بیوماس و عملکرد دانه ارقام گندم گردید و این کاهش در رقم حساس به خشکی مرودشت، مشهودتر از رقم چمران بود. علاوه بر این، تنش خشکی موجب افزایش مقدار پرولین در رقم مقاوم به خشکی چمران، نسبت به رقم مرودشت گردید. استفاده از قارچ میکوریزا سبب افزایش معنیدار محتوی نسبی آب، بیوماس، عملکرد دانه و پرولین گردید که این تاثیر در شرایط تنش محسوستر از شرایط عدم تنش بود. به نظر میرسد گیاهان میکوریزایی با تجمع اسمولیتها و فعال شدن فرایند تنظیم اسمزی، روابط آبی بهتری داشته و توانسته اند آسیب کمتری از تنش خشکی ببینند و این امر در مورد رقم مقاوم به خشکی چمران، مشهودتر از رقم مرودشت بود.

نویسندگان

مهدی نقی زاده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

رزیتا کبیری

دانشجوی دکتری دانشگاه ایلام