بررسی عملکرد اکوتیپ های مختلف ارزن معمولی و ارزن دم روباهی در شرایط کم آبیاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,028

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_103

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد دانه و عملکرد علوفه در شرایط تنش خشکی، 108 اکوتیپ ارزن معمولی همراه با 11 شاهد و 111 اکوتیپ ارزن دم روباهی همراه با 14 شاهد در سال زراعی 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب طرح آگمنت ارزیابی گردید. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری را بین اکوتیپ های شاهد در ارزن معمولی نشان داد و البته بین بلوک ها برای هیچکدام از صفات در ارزن معمولی اختلاف معنی داری وجود نداشت که حاکی از یکنواختی زمین مورد مطالعه است . در اکوتیپ های ارزن دم روباهی نتیجه تجزیه واریانس بین اکوتیپ های شاهد و بین بلوک ها اختلاف معنی داری وجود داشت لذا برای هر دو صفت تصحیح میانگین صورت گرفت . در بین اکوتیپ های مورد بررسی ارزن دم روباهی در شرایط تنش خشکی، اکوتیپ 118 باعملکرد دانه 45/2258 کیلوگرم در هکتار و اکوتیپ های 35 ،72 ،118و 83 به ترتیب با 58/6143 ،08/6045 ،63/5922 و 24/5673 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را دارا بودند. اکوتیپ 69 با عملکرد بذر 7/2504 کیلوگرم در هکتار و با عملکرد علوفه 10710 کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار عملکرد دانه و عملکرد علوفه در ارزن معمولی در شرایط تنش خشکی دارا بود. اختلاف بسیار معنی داری از نظر صفت عملکرد علوفه و ع ملکرد دانه بین اکوتیپ های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی در شرایط تنش وجود داشت. به طوری که ارزن دم روباهی ازعملکرد دانه و علوفه بیشتری در شرایط تنش خشکی نسبت به ارزن معمولی برخوردار بود.

نویسندگان

زهرا علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش اصلاح نباتات و عضو انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

قاسم محمدی نژاد

دانشیار اصلاح نباتات، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

بابک ناخدا

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

اردلان مهرانی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوقه، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران