اثر تنش شوری بر سطح ویژه برگ ارقام مختلف جو .( L vulgar Hordeum)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 713

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_091

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر سطح ویژه برگ ار قام جو آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام و در هنگام ظهور سنبله ها از برگهای پرچم و ماقبل پرچم نمونه برداری و سطح ویژه برگ محاسبه گردید . نتایج نشان دادکه اثر شوری بر سطح ویژه برگ پرچم و ماقبل پرچم معنیدار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی از لحاظ مقدار سطح ویژه برگ بین ارقام جو وجود داشته بنابراین اصلاح ارقام با مقادیر متفاوت سطح ویژه برگ در جو امکانپذیر خواهد بود. از طرف دیگر اثر متقابل تنش در رقم بر سطح ویژه برگ نیز معنیدار بود. بنابراین ارقام در شرایط متفاوت تنش شوری می توانند عکس العملهای متفاوتی از لحاظ مقدار سطح ویژه برگ داشته باشند.

کلیدواژه ها:

سطح ویژه برگ جو ، تنش شوری

نویسندگان

آزاده سنجری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهری صفاری

دانشیار گروه زراعت،هییت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اکبر مقصودی مود

دانشیار گروه زراعت،هییت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان