اثر تنش خشکی بر کارآیی استفاده از نور در ارقام مختلف گندم (L aestivum Triticum)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_097

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر کارآیی استفاده از نور در 14 رقم گندم، یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه باهنر کرمان انجام گرفت. در هنگام ظهور سنبله ها و سبز بودن برگها، میزان کلروفیل برگها توسط دستگاه کلروفیل سنج و میزان انعکاس نور از پوشش گیاهی نیز به وسیله دستگاه لوکس متر اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر میزان کار آیی استفاده از نور معنی دار بوده است، درحالیکه اثر تنش و اثر متقابل تنش در رقم معنیدار نیست و همچنین اثر خشکی و اثر رقم بر میزان شاخص کلروفیل برگ ارقام مختلف گندم معنیدار بوده است. به نظر میرسد که بین ارقام از لحاظ کارآیی استفاده از نور اختلافات معنی داری وجود دارد که ممکن است ناشی از تفاوت بین آنها از لحاظ میزان رنگدانه های گیاهی و عمدتا0 نوع کلروفیل باشد.

نویسندگان

فاطمه اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اکبر مقصودی مود

دانشیار، هییت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

روح الله عبدالشاهی

دانشیار، هییت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان