تحلیل پایداری منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از شاخص های کاربردی مدیریت آب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 793

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_064

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مشکلات آب در جهان نه همگن، نه ثابت و نه در طول زمان همسان است . کاهش شدید منابع آب ناشی از بهرهبرداریهای غیر مجاز و بیرویه، از طرفی رشد جمعیت و افزایش تقاضا در بخش های مختلف مصرف، نقش این ماده حیاتی را در موضوع توسعه شفافتر نموده است. در این مطالعه شاخصهایی برای تحلیل وضعیت منابع آب حوضه آبریز نیشابور محاسبه گردیده است . شاخص نسبت آب تجدیدپذیر به مساحت دشت (سطح قابل آبیاری ) معادل 5/1199مترمکعب در هکتار به دست آمده است که با توجه به نیاز آبیاری الگوی کشت، فقط 78/6 درصد از دشت میتواند تحت آبیاری قرار بگیرد. شاخص میزان مصرف، برابر 87/1 به دست آمده است که برای حفظ پایداری نبایستی این شاخص از 7/0 بیشتر باشد. -شاخص فالکن مارک برابر 57/1100 مترمکعب در سال برای هر نفر به دست آمده است که با توجه به تعاریف استاندارد، این دشت، از لحاظ جمعیتی وضعیت بحرانی دارد.

نویسندگان

مهسا رحمانی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران داوری

استاد تمام، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

امین علیزاده

استاد تمام، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد