تاثیر سطوح مختلف بیوچار، کم آبیاری وشوری بر کارایی مصرف آب و محصول گندم در شرایط گلخانه ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 610

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_035

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر توامان بیوچار، تنش شوری و کم آبیاری بر کارایی مصرف آب و پارامترهای رشد در گیاه گندم (رقم شیراز) صورت گرفت. این آزمایش در شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل بیوچار در 3 سطح (صفر، 40 و 80 تن در هکتار)، تنش شوری در 3 سطح (6/0 ،6 و 12 دسی زیمنس بر متر ) و تنش خشکی نیز در 3 سطح (100 ،75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) بودند. پارامترهای اندازهگیری شده در این تحقیق شامل وزن ماده و دانه خشک، ارتفاع گیاه و کارایی مصرف آب (WUE (میباشد. نتایج حاصل نشان داد که با کاربرد بیوچار در خاک وزن ماده و دانه گندم و کارایی مصرف آب به طور معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، از سوی دیگر تنش کم آبیاری و شوری در تیمارهای بدون بیوچار موجب کاهش وزن ماده و دانه خشک گندم گردید. ارتفاع گیاه با افزودن بیوچار در خاک روندی افزایشی داشت، شایان ذکر است که در صورت کاربرد بیوچار تا حدی روند افزایشی در ارتفاع گیاه داشت و تاثیرات منفی اعمال تنش کم آبیاری و شوری کاهش یافت و بیوچار موجب افزایش کارایی مصرف آب در گیاه نیز گردید.

کلیدواژه ها:

بیوچار ، تنش کم آبیاری و شوری ، کارایی مصرف آب ، ارتفاع گیاه

نویسندگان

محمدرضا شبان

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فاطمه رزاقی

استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز