تاثیر مدیریت بقایا، خاکورزی و کود نیتروژن در کشت ذرت بر پتانسیل گرمایش جهانی (GWP)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_032

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف پتانسیل گرمایش جهانی تحت تاثیر روشهای خاکورزی، مدیریت بقایای ذرت و سطوح کود نیتروژن انجام شد. بدین منظور، یک آزمایش دو ساله 1390) و (1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد بصورت اسپلیت پلات نواری بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای اصلی شامل انواع شخم -1) شخم رایج و - 2 شخم حداقل) و مدیریت بقایای ذرت -1) حفظ بقایای گیاهی محصول سال قبل و -2 عدم وجود بقایای گیاهی) که عمود بر هم اجرا شدند و فاکتور فرعی شامل سطوح مختلف کود اوره (صفر، 150، 300 و 450 کیلوگرم در هکتار) که در داخل شخم اسپلیت گردید، بودند. نتایج نشان داد که میزان پتانسیل گرمایش جهانی تحت تاثیر شخم رایج و وجود بقایای گیاهی بالاتر از شخم حداقل وعدم حضور بقایا بود. با افزایش سطوح کود اوره، میزان پتانسیل گرمایش جهانی بطور معنی داری افزایش یافت.

کلیدواژه ها:

انتشار گاز گلخانه ای ، اوره ، شخم کاهش یافته ، کشاورزی حفاظتی

نویسندگان

نسیبه پورقاسمیان

استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

روح اله مرادی

استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی نقی زاده

استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان