اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطرهای بر رشد، عملکرد و بهره وری مصرف آب پسته

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 772

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_017

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثرات استفاده از خاکپوش پلاستیکی در سیستم آبیاری قطرهای روی درختان بارور پسته، تحقیقی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، در دو باغ پسته (رقم اوحدی) با شرایط متفاوت از نظر میزان آب مصرفی (4100 و 6170 متر مکعب در هکتار)، دور آبیاری (8 و 12 روز) و وضعیت رشد درختان، به مدت 2 سال در حومه غربی رفسنجان اجرا شد. در هر باغ سه سطح پوشش، شامل: بدون خاکپوش (تیمار C ،(خاکپوش پلاستیکی مشکی و سفید (تیمارهای MB و MW ،(در سه تکرار در نظر گرفتهشد. در انتهای فصل با اندازهگیری صفات رویشی، کمی و کیفی محصول و تعیین بهرهوری مصرف آب (WUP ،(مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن، انجام شد. نتایج، تاثیر معنیدار استفاده از خاکپوش پلاستیکی بر اغلب صفات رویشی، کمی و کیفی محصول و نیز بهرهوری مصرف آب را نشان داد. ضمن اینکه در اغلب موارد، رنگ خاکپوش تاثیر چندانی بر این صفات نداشت. در مجموع کاربرد خاکپوش پلاستیکی در باغ شماره 1 ،باعث افزایش وزن خشک محصول تا 271 گرم به ازای هر درخت، کاهش درصد پوکی میوه تا حدود 6/10 درصد، افزایش درصد خندانی میوه تا 2/11 درصد، کاهش تعداد دانه در انس ا پسته ت3/2 واحد و افزایش بهرهوری مصرف آب تا 100 درصد نسبت به تیمار شاهد گردید . در باغ شماره 2 نیز افزایش وزن خشک محصول تا 1090 گرم به ازای هر درخت و افزایش بهرهوری مصرف آب تا 36 درصد نسبت به تیمار شاهد را سبب گردید. مقادیر رطوبت حجمی خاک در فاصله بین دو آبیار ی، در تیمارهای مالچ، تا 12 درصد بیشتر از تیمار شاهد بدست آمد. ضمن اینکه معالات تغییرات رطوبت خاک در فاصله بین دو آبیاری متوالی، برای عمق حداکثر توسعه ریشه درختان پسته (25 تا 75سانتیمتر) بدست آمد. با استفاده از معادلات بدست آمده و با توجه به نقاط رطوبتی PWP و RAW خاک قطعات آزمایشی، دور مناسب آبیاری درختان پسته در روش آبیاری قطرهای در خاکهای شنی لومی تا لومی شنی، به ترتیب در حالت بدون پوشش، 6تا 8 روز و در شرایط استفاده از خاکپوش پلاستیکی، 11 تا 15 روز بدست آمد.

نویسندگان

ناصر صداقتی

استادیار پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

امین علیزاده

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

سیدجواد حسینی فرد

استادیار پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران