بررسی مقایسه میان خودکارآمدی والدگری در زنان بی سرپرست و زنان عادی شهر تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSCONF01_560

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسهای خودکارآمدی والدگری در زنان بیسرپرست و زنان عادی شهر تهران صورت گرفته است. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی ، پس رویدادی از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه زنان بیسرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان تهران بودند. همچنین به منظور انتخاب گروه زنان عادی، از افرادی که به دلایل دیگر تحت پوشش اداره بهزیستی بودند نمونه گیری به عمل آمد. از هر گروه 50 نفر به صورت در دسترس انتخاب گردید. از پرسشنامه مقیاس خوداثرمندی والدگری )دومکا و همکاران، 1996 ( برای جمعآوری اطلاعات استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمونTمستقل برای مقایسه زنان بی سرپرست با زنان عادی در متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد از نظر خودکارآمدی والدگری، رابطه کلی مثبت و بین دو گروه تفاوت معنی داری یافت نشد.

کلیدواژه ها:

خودکارآمدی ، والدگری ، زنان سرپرست خانوار. شهر تهران

نویسندگان

میترا بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، گروه روانشناسی، آمل، ایران.

کیانوش هاشمیان

استادیار، عضو هییت علمی، دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی، تهران، ایران.