بررسی رابطه فرصت طلبی مدیریت و هزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,038

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET01_217

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مدیران به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روش های حسابداری دست به مدیریت سود میزنند. آنها از طریق انتخاب روش های خاص حسابداری وهمچنین تغییردر برآوردها میتوانند سود را دستکاری نمایند و به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند. با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی رابطه ی فرصت طلبی مدیریت وهزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد.نمونه آماری این پژوهش شامل 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 – 1394 می باشد. به منظور سنجش فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیر با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار Eviews و STATA استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین فرصت طلبی مدیران و نسبت بدهی در شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش انگیزه های فرصت طلبانه در مدیران شرکت، نسبت بدهی کاهش می یابد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین فرصت طلبی مدیران و هزینه بدهی رابطه غیر معناداری وجود دارد و دستکاری های ناکارای مدیریت اثری بر هزینه بدهی در شرکت ندارند. این نتایج حاکی از آن است که عوامل دیگری به جز رفتار فرصت طلبانه مدیران وجود دارد که می تواند بر هزینه بدهی شرکت موثر باشد

نویسندگان

عباس احسان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشکده حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دامغان،دامغان،ایران

کرامت اله حیدری رستمی

استادیار ، دانشکده حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دامغان ، دامغان

الهه صرفی

استادیار ، دانشکده حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دامغان ، دامغان