تحلیل حساسیت عوامل موثر بر خواص مکانیکی خمیرهای ژیوپلیمری با پایه روباره

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS06_141

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

ژیوپلیمرها، پلیمرهای آلومینو سیلیکاتی هستند که از فعالسازی قلیایی مواد معدنی حاوی سیلیسیوم و آلومینیوم و یا محصولات جانبی صنعتی مانند خاکستر بادی، روباره کوره آهن گدازی دانه ای و خاکستر پوسته برنج به دست میآید. مهمترین عوامل تاثیر گذار روی خواص مکانیکی ژیوپلیمرها شامل نوع ماده خام اولیه و ترکیبات شیمیایی آن، نوع و غلظت فعالساز، مقدار فعالساز، مقدار آب، دما و مدت زمان عمل آوری میباشد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل حساسیت اثر پارامترهای مختلف شامل نوع محلول قلیایی، غلظت محلول قلیایی، مدول سیلیکات سدیم و نسبت سیلیکات سدیم به محلول قلیایی روی خواص مکانیکی خمیر ژیوپلیمری حاوی روباره کوره آهنگدازی دانهای می باشد که در این راستا کارآیی خمیر تازه و مقاومت فشاری خمیر سخت شده 90 طرح اختلاط مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روش های آماری دادههای خام آزمایشها، تجزیه و تحلیل شده و مهمترین عوامل تاثیرگذار و مقدار بهینه هریک از پارامترها استخراج شده است. نتایج نشان میدهد که نسبت سیلیکات سدیم به محلول قلیایی تاثیرگذارترین پارامتر روی مقاومت فشاری خمیر ژیوپلیمری با پایه روباره می باشد. نسبت سیلیکات سدیم به محلول قلیایی، نوع محلول قلیایی، مدول سیلیکاتی سیلیکات سدیم، غلظت محلول قلیایی به ترتیب موثرترین فاکتورها روی مقاومت فشاری خمیر ژیوپلیمری با پایه ی روباره میباشند

نویسندگان

محسن جعفری ندوشن

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

علی اکبر رمضانیانپور

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و رییس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران