رابطه غیر خطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا MENA با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-20-64_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل PSTR به بررسی تاثیر درآمد سرانه توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 13980تا2011 پرداخته است نتایج آزمون خطی بودن قویا بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیر خطی تاکید می کند الگوی بهینه غیر خطی انتخاب شده نیز شامل یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای بوده که بیانگر یک مدل دو رژیمی است نتایج برآورد مدل نشان می دهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است معادل 19/99 بوده و مکان وقوع تغییر رژیم در سطح درآمد سرانه 9254/8 دلار اتفاق خواهد افتاد همچنین نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد درآمد سرانه در رژیم اول باعث افزایش شدت انرژی و در رژیم دوم منجر به کاهش شدت انرژی می شود که یبانگر تایید فرضیه زیست محیطی کوزنتس است علاوه بر این توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیز و قابل اغماضی باعث کاهش شدت انرژی و در رژیم دوم افزایش شدت انرژی را در پی دارد درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم نیز باعث افزایش شدت انرژی می شود که میزان تاثیر گذاری آن در رژیم دوم بسیار بیشتر است

کلیدواژه ها:

شدت انرژی ، درآمد ، توسعه مالی ، درجه باز بودن اقتصاد ، مدل PSTR

نویسندگان

مهدی تقوی

استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه اقتصاد نظری

عباس شاکری

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه اقتصاد نظری

تیمور محمدی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه اقتصاد نظری

علی اکبر صادقی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی