بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده در ایران:کاربرد تبدیل موجک پیوسته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 378

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-20-62_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده CPI و شاخص قیمت تولید کننده PPI برای اقتصاد اییران طی دوره زمانی 1369.2-1392.9 استفاده شده است مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد در حالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند در این روش از آنجا که طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلند مدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود در این تحقیق نتایج به دشت آمده از کاربرد تبدیل موجک پیوتسه در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تاثیر گذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دو طرفه بین شاخص های CPIوPPI را نشان می دهد به نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است

کلیدواژه ها:

تورم ، شاخص قیمت مصرف کننده ، شاخص قیمت تولید کننده ، رهیافت موجک

نویسندگان

فیروز فلاحی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

حسین اصغر پور

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

سجاد عبداله زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز