بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی وشناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CCP-3-10_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم در نوجوانان پسر بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. از میان دانشآموزان پسر ناحیه دو شهرستان رباط کریم از طریق نمونهگیری در دسترس یکمدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفیدر سه گروه جایگزین شدند. موسیقیدرمانی غیرفعال به مدت 8 جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر 8 جلسه شناخت درمانی اجرا شد. گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد. دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیلشدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین گروه کنترل و موسیقیدرمانی تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین گروه کنترل و شناخت درمانی و همچنین بین گروه شناختدرمانی و موسیقی- درمانی تفاوت معناداری وجود داردP<0/01 اجرای موسیقی درمانی غیرفعال نتوانست در افزایش میزان کنترل خشم تاثیری داشته باشد. اما شناختدرمانی به طور چشمگیری میزان کنترل خشم را افزایش داد

نویسندگان

عمر کیانی پور

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی

احمد اعتمادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

شیوا دولت آبادی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

مهرداد حاجی حسنی

دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی