بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با نگرش به ازدواج در معلمان آموزش و پرورش شهر بجنورد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON08_351

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با نگرش به ازدواج در معلمان آموزش و پرورش شهر بجنورد است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور دیدگاه 152 نفر از مجموع 260 نفر از معلمان آموزش و پرورش شهر بجنورد از مدارس خاص (هیات امنایی مقطع ابتدایی) با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه تعیین گردید. از دو پرسشنامه معتبر استفاده شد، پرسشنامه باورهای مذهبی براهنی ( 1353 ) و پرسشنامه نگرش به ازدواج براتن و روزن ( 1998). با توجه به نرمال بودن داده ها، جهت تبیین ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نرم افزار آن اس SPSS نسخه 22 بود. نتایج فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که بین باورهای مذهبی با نگرش به ازدواج در معلمان آموزش و پرورش شهر بجنورد هیچگونه رابطه ای مشاهده نشد.

کلیدواژه ها:

باورهای مذهبی ، نگرش به ازدواج ، معلمان آموزش و پرورش ، مدارس خاص هیات امنایی

نویسندگان

حسنعلی جوان اقبال

آموزش و پرورش شهر بجنورد

سمیه حیدری توپکانلو

آموزش و پرورش شهر بجنورد

مهدی شاکری

آموزش و پرورش شهر بجنورد

زینب نیکدل

آموزش و پرورش شهر بجنورد