ارایه یک الگوریتم ترکیبی از تجزیه وتحلیل نقاط شکست فازی و تکنیک مجموع وزین رده ای به منظور شناسایی و اولویت بندی مخاطرات پروژه مطالعه موردی: یک پروژه گازرسانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 274

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SQM-4-3_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک، فرایند نظا میافت هی شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه بوده و یکی از فرایندهای نه گانه مدیریت پروژه به شمار می آید. با توجه به شرایط فعلی بازار و تجارت، تحری مهای اقتصادی و رکود بازار و شرایط عدم قطعیت، بیشتر پروژه ها در معرض بحران قرارگرفته و در صورت عدم شناسایی مخاطرات پروژه و عدم مدیریت صحیحآ نها، ممکن است با تاخیر در زمان مواجه شده و به تقبل هزین ههای سنگین و عدم اجرای دقیق پروژ هها منجر شود. بدین منظور با بهر هگیری از تکنیک تجزی هوتحلیل حالات خطا و اثرات آن جهت شناسایی مخاطرات، علل خطا و پیامدهایآن استفاد هشده است. انتخاب بهترین روش برای اولوی تبندی مخاطرات و تصمی مگیری دقیق آ نها جهت تدوین برنامه و انجام اقدامات لازم جهت کاهش و مدیریت ریس کها از بین سه روش تجزی هوتحلیل حالات خطا و اثرات آن فازی بدوند رنظ رگرفتن اوزان پارامترهای عدد اولویت ریسک و تجزی هوتحلیل حالات خطا و اثرات آن فازی با د رنظرگرفتن اوزان و تکنیک تلفیقی تجزی هوتحلیل حالات خطا و اثرات آن فازی و تکنیک مجموع وزین رد های موردبررسی قرار گرفت و نتایج بررسی با د رنظ رگرفتن مزایا و معایب رو شها، نشان م یدهد که انتخاب روش سوم تاثیر بسزایی در اولوی تبندی دقیق و تصمی مگیری صحی حتر مخاطرات پروژه داشته است.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک پروژه ، تجزیه وتحلیل حالات خطا و اثرات آن ، نظریه فازی ، تکنیک مجموع وزین رده ای