تاثیر برخی از ریزوباکتری های محرک رشد و کود نیتروژنی بر ویژگی های مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGRY-2-4_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر ریزوباکتر ی های محرک رشد گیاه و کود نیتروژنی بر صفات مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، در سال زراعی 87-1386، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق را تلقیح با ریزوباکتری های محرک رشد (B0: عدم تلقیح، B1: تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم، B2: تلقیح با آزوسپیریلوم لیپوفروم و B3: تلقیح با مخلوط دو باکتری) و کود نیتروژنی (0N0:، 50N1:، 100N2: و150N3: کیلوگرم نیتروژن در هکتار) تشکیل دادند. نتایج نشان داد که تلقیح با باکتری ها به طور معنی داری سبب بهبود ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تعداد گل در بوته، وزن خشک گل، برگ، ساقه و وزن خشک کل تک بوته گردید. این صفات در تیمارهای تلقیح با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپیریلوم و تلقیح با مخلوط دو باکتری از نظر آماری مشابه بودند. اثر کود نیتروژنی بر تمامی صفات (به جز تعداد شاخه فرعی) مثبت بود، ولی بین سطوح کودی 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیشترین و کمترین تعداد و وزن گل تک بوته به ترتیب برای تلقیح با ازتوباکتر + 50kgN.ha-1 و عدم تلقیح + عدم مصرف کود نیتروژنی ثبت گردید. در مجموع، مصرف کودهای زیستی اثر مثبت و معنی داری بر صفات مورفولوژیک بابونه داشته است. بعلاوه با اضافه کردن 50kgN.ha-1 کارآیی باکتری ها افزایش یافته و بیشترین عملکرد گل تولید شده است.

نویسندگان

سهیلا دست برهان

کارشناس ارشد، نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

سعید زهتاب سلماسی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

صفر نصراله زاده

استادیار گروه زراعت و اصلاح ، نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

علیرضا توسلی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی