ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر ایوانغرب در استان ایلام)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_237

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری ایوانغرب می باشد روشتحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است چرا که برای سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری از نظرات شهرونداناستفاده شده است جامعه آماری شامل تمام شهروندان بالای 18 سال شهر ایوان و برابر با حدود 21000 نفر می باشد کهبر اساس جدول مورگان 322 نفر به عنوان نمونه تعیین گردیدند ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساختهمشتمل بر 19 سوال در طیف لیکرت 5 سطحی بوده و روایی پرسشنامه به تایید استاد راهنما رسید و برای تعیین میزانپایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بزرگتر از حد بابل قبول 0/70 بود پرسشنامه مذکور رضایت شهروندان را از خدمات شهری شهرداری ایوان در سه بعد خدمات فنی و عمرانی، خدمات اجتماعی و فرهنگی و وظایف خدماتی شهرداری اندازه گیری نمود ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و روش بررسیفرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید یافته های تحقیق نشان داد میزان رضایتمندی شهروندان از خدماتاجتماعی و فرهنگی و وظایف خدماتی شهرداری پایین تر از حد متوسط و میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات فنی وعمرانی شهرداری بیش از حد متوسط می باشد.

نویسندگان

علی اصغر کسی چمسورکی

گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

نوذر قنبری

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران