کاربرد مدل :WEAP در مدلسازی هیدرولوژی و اجرای سناریوهای مدیریتی در حوضه زاینده رود

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,014

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_179

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

تخصیص بهینه آب امروز با افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا اهمیت خاصی یافته که مدیریت بین عرضه و تقاضای آب را ضروری می نماید. لذا WEAP برای برنامه ریزی و مدیریت آب در حوضه زاینده رود استفاده شده است.اطلاعات 30 ساله شامل دبی رودخانه ها،اطلاعات آب زیرزمینی، حجم آب بندان ها ،مساحت زیرکشت و جمعیت شهرها وارد مدل و تا سال 1394 شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که قابلیت اطمینان برای بخش کشاورزی بطور متوسط %70 و برای بخش صنعت و شرب %90 و %100 می باشد. همچنین میزان رواناب برای سال های آینده تا سال 1490 به کمک مدل مدل پیش بینی اقلیمی CMIP5 وبارش-رواناب WEAP شبیه سازی و وارد مدل شد.میزان نیاز آبی شرب و صنعت با توجه به پیش بینی نرخ رشد افزایش جمعیت تا سال 1490محاسبه شد. همچنین نیاز خالص آبیاری به کمک مدلسازی با CROPWAT با توجه به داده های اقلیمی پیش بینی شده تا سال 1490 محاسبه شدند. نتایج نشان داد برنامه ریزی جدید برای سالهای آینده تخصیص منابع آب در حوضه زاینده رود می توان با پذیرفتن 60درصد اعتمادپذیری نیاز کشاورزی و 83درصد نیاز شرب و صنعت را تامین کرد. بنابراین مدل WEAPبرای تخصیص آب مدلی مناسب است.

نویسندگان

صفیه جوادی نژاد

استادیار گروه مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

میلاد میررمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

نبی زاده

کارشناس آب و هوا شناسی دانشگاه ارومیه