بررسی رابط بین بهداشت محیط، ایمنی و ارگونومی بر سلامت جسمانی دانش آموزان ابتدایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_514

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

برای دستیابی به اهداف توسعه، یکی از مسایلی که لازم است در سطوح بالای اولویت قرار بگیرد، تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کودکان به عنوان یکی از ضرورت ها واولویت های برنامه های توسعه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهداشت محیط، ایمنی و ارگونومی بر سلامت جسمانی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. جامعه آماری را معلمان مدارس ابتدایی منطقه دو شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها 351 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و حجم نمونه آماری بر حسب جدول مورگان انتخاب شد. روش انجام پژوهش زمینه یابی از نوع همبستگی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته سلامت جسمانی شامل 4 مولفه بهداشت محیط، ارگونومی، ایمنی و سلامت جسمانی بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و خبرگان آموزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون K-S استفاده شد. یافته ها نشان داد بین بهداشت محیط، ارگونومی و ایمنی با سلامت جسمانی دانش آموزان مدارس ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

هاله (رقیه) بادامیان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

بنفشه حمیدی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، ایران

ندا ابراهیمیی مقدم

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، ایران

میثم تکلو

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران