رابطهء آموزش ریاضی با میزان استفاده از فناوری در دانش آموزان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATH01_060

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه آموزش ریاضی با میزان استفاده از فناوری در دانش آموزان هستیم. با توجه به ماهیت مساله مطرح شده، این تحقیق یک پژوهش کمی-توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کل دانش آموزان دوره اول متوسطه بخش دینور به تعداد 200 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین و برابر 127 نفر می باشد. روش نمونه گیری، روش نمونه گیری تصادفی ساده است. در گردآوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شده است که شامل پرسشنامه خودساخته آموزش ریاضی و پرسشنامه استاندارد نقش فناوری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. پس از سنجش داده ها و بررسی های لازم، مشخص شد که آموزش ریاضی رابطه معنی داری با میزان استفاده از فناوری در دانش آموزان دارد و مهمترین مولفه ی تاثیر گذار بر استفاده از فناوری در فرآیند یاددهی-یادگیری، به ترتیب محیط اجتماعی، خود معلم، رایانه و وسایل آموزشی می باشد.

نویسندگان

علی فتحی چشمه قادری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان آموزش و پرورش، کرمانشاه

روح الله احمدی

کارشناس ارشد ریاضی، دانشگاه تهران، سازمان آموزش و پرورش، کرمانشاه

حسنا گودینی

کارشناس ریاضی، گروه ریاضی، دانشگاه رازی، کرمانشاه