بررسی تاثیر سطوح مختلف سدیم بر میزان هماتوکریت جوجه های گوشتی در ابتلا به سندرم آسیت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVSC11_069

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: آسیت یک آشفتگی متابولیکی می باشد که فاکتورها و عوامل مستعدکننده بسیاری در بروز آن دخالت دارند. یکی ازاین عوامل مسمومیت با سدیم است، هنگامی که تنها افزایش خفیفی در میزان سدیم جیره وجود داشته باشد، آسیت ایجاد می شود. جراحات اولیه آن به دنبال افزایش فشار خون رخ می دهد. بدین منظور در این مطالعهبرای بررسی حداقل سطح سدیم که می تواند سبب بروز سندرم آسیت در جوجه های گوشتی شود از دو سطح سدیم در آب آشامیدنی استفاده شد. روش کار: در این تحقیق از تعداد 48 جوجه در دو گروه 24 تایی استفاده شد. یک گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و گروه دیگربه مدت 7 روز میزان 12/0 درصد سدیم در آب آشامیدنی دریافت کردند. پس از گذشت 7روز از تعدادی از جوجه های هر گروه خونگیری انجام شد نمونه خون جهت ارزیابی میزان هماتوکریت در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری شد سپس با استفاده از لوله میکروهماتوکریت و با سانتریفیوژ مخصوص با 12000دور در 5 دقیقه نمونه ها سانتریفیوژ شدند و با استفاده از خط کش مخصوص میزان هماتوکریت تعیین شد. سپس میزان سدیم به 24/0 درصد در آب آشامیدنی افزایش داده شد و پس از یک هفته مجددا هماتوکریت اندازه گیری شد.بحث و نتیجه گیری: میزان هماتوکریت در 7 روز ابتدایی اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشت (05/0> P .(در حالی که استفاده از سطح 24/0 درصد سدیم سبب افزایش عددی هماتوکریت و همچنین 16 درصد تلفات را در گروه آزمایشی به همراه داشت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و تلفات ایجاد شده می توان گفت که استفادهاز سطح 24/0 درصد سدیم در آب آشامیدنی جوجه های گوشتی موجب تشدید ابتلا به سندرم آسیت می شود.

نویسندگان

مهرناز هرمزی

کلینیسین بخش خصوصی دامپزشکی دانشگاه زابل

محمد جهانتیغ

هییت علمی گروه علوم درمانگاهی، دانشیار دانشگاه زابل

الهام واعظی

کلینیسین بخش خصوصی دامپزشکی دانشگاه زابل