ارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھ ھای ADHDدر بزرگسالان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 558

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_187

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

ھدف از انجام این پژوھش بررسی ارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھھای ADHD در بزرگسالان میباشد. در این پژوھش از روش ھمبستگی استفاده شده است .جامعھ ی آماری این پژوھش کلیھ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 95-96 میباشد. نمونھ ی پژوھش شامل 600 نفر میباشد کھ با روش نمونھ گیری تصادفی دردسترس انتخاب شده اند و از بین آنھا 80 فرد دارای نشانھھای ADHD جدا شده و تحقیق بر روی آنھا انجام شده است.برای جمع آوری داده از مقیاس درجھ بندی ADHD بزرگسالان بارکلی IV-BAARS استفاده شده است .ھمچنین برای تجزیھ تحلیل داده ھا از روش ھای آماری توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

ترتیب تولد ، بزرگسالان دارای نشانھھای ADHD

نویسندگان

یوسف حسنی جبدرقی

دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

نیلوفر میکاییلی

دکتری روانشناسی و عضو ھیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

سجاد بشرپور

دکتری روانشناسی و عضو ھیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی