بررسی میزان آگاهی مربیان ورزشی استان کرمان از حقوق ورزشی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 820

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_087

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی میزان آگاهی مربیان استان کرمان از حقوق ورزشی بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی، از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تمامی مربیان ورزشی استان کرمان که تعداد آنها در مجموع حدودا 5000 نفر بود. روش نمونه گیری با توجه به جدول مورگان 285 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد 42 سوالی میزان آگاهی مربیان از حقوق ورزشی عظیمی 1391 شامل سه خرده مقیاس آگاهی های عمومی، آگاهی ها ی اختصاصی و قراردادها بود که پایایی آن را 92/0 گزارش کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شد که نتیجه آن نشان داد که داده ها ی جمع آوری شده دارای توزیع نرمال می باشند و ابتدا از آزمون تی تک نمونه ای جهت سنجش میزان آگاهی از حقوق ورزشی و سپس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش ارتباط میان متغیرها در 24 SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان آگاهی ها ی عمومی از حقوق ورزشی مربیان استان کرمان در سطح پایینی می باشد، همچنین میزان آگاهی ها ی اختصاصی از حقوق ورزشی مربیان استان کرمان ضعیف می باشد و بین میزان آگاهی از حقوق ورزشی با سابقه ورزش ی و سطح تحصیلات آنها ارتباط مثبت معناداری وجود دارد

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مهری تبریزی یگانه

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان