مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح برخی از شاخص های آسیب عضلانی ورزشکاران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_047

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

ورزش شدید با تغییرات ایمنی شناختی و همچنین تغییراتی در شاخص های آسیب عضالنی همراه است. تمرینات مقاومتی همراه با انسداد عروق، نوعی از تمرین های مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون با شدت پایین هستند که برای ارتقای سطح عملکرد ورزشکاران موثر میبا شند. هدف این تحقیق مقای سه اثر یک دوره جل سه تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح برخی از شاخص های آ سیب عضلانی ورزشکاران بوده ا ست. به این منظور 30 بسکتبالی ست با دامنه سنی 30-23 سال به صور ت صادفی به سه گروه، تمرین مقاومتی سنتی تمرین با شدت 1RM 80 ،%10 نفر ، تمرین مقاومتی همراه با انسداد عروق تمرین با شدت 1RM 30 ،%همراه با بستن تورنیکت الستیکی به دور ناحیه پروگزیمال بازو، 10 نفر و کنترل با محدودیت جریان خون بدون ورزش، 10 نفر تقسیم شدند. تمرین با یک ست 30 تکرار شروع با دو ست تکرار تا حد خستگی با استراحت 30 ثانیه ای پایان یافت. نمونه گیری خونی قبل از شروع و نیم ساعت پس از اتمام دوره تمرین صورت گرفت. آزمون تی وابسوته برای مقایسه درون گروهی، آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه بین گروهی ا ستفاده گردید. اطلاعات، تو سط نرم افزار SPSS نسخه 23 پردازش و سپس تحلیل شد. نتایج نشان داد که پس از یک جل سه تمرین، سطوح الکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز در دو گروه تجربی نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری داشت 05/0

P . بنا به نتایج به دست آمده اثربخشی بر سطوح آنزیمی تمرینات مقاومتی همراه با ان سداد جریان خون مشابه تمرین بدون انسداد با شدت بالا است و میتوان بیان نمود تمرینات انسدادی جایگزین خوبی برای تمرینات سنتی با شدت بالا در ورزشکاران است.

نویسندگان

مریم جان بزرگی

مربی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مژده خواجه لندی

کارشناس ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران