بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی مطالعه موردی:جهاد کشاورزی و شهرداری شهرستان خاش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_031

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در جهاد کشاورزی و شهرداری شهرستان خاش بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمانهای یاد شده بالاکه تعداد آن ها در سال 1395 به 293 نفر بالغ گردیده است. به دلیل محدودیت جامعه آماری تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن استکه:بین سرمایه اجتماعی )ونیزابعاد آن،به جز سرمایه ساختاری و سرمایه شناختی( با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارددر خاتمه، به منظور بهبود سرمایه اجتماعی و ارتقای تعهد سازمانی ، پیشنهادهای سازنده ای به مسیولین مربوطه ارایه گردیده است

کلیدواژه ها:

مسیولیت اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، تعهد سازمانی ، جهاد کشاورزی و شهرداری شهرستان خاش

نویسندگان

طارق قلندرزهی ریگی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان ، ایران

اقبال پاک طینت

عضو هیات علمی گروه مدیریت ، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان ، ایران