توسعه نظام ارزشها بر پایه هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 296

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAT-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نظام ارزشها و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید. جامعه آماری کلیه مدیران شاغل در دانشگاه که برابر با 70 نفر بودند و از این تعداد 56 نفر به پرسشنامهها پاسخ داده و داده های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای اندازه گیری متغیرهای نظام ارزشها از ابزار پرسشنامه هوش فرهنگیCQS استفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان می دهد که میزان متغیرهای ارزش سیاسی،ارزش نظری، ارزش اقتصادی نظام ارزش ها در سطح بالا و متغیر ارزش هنری در سطح متوسط و ارزش اجتماعی و ارزش مذهبی در سطح پایینی قرار دارد. میزان متغیرهای فراشناخت و انگیزش در سطح بالا و هوش فرهنگی به مفهوم کلی و متغیر رفتار در سطح متوسط و متغیر شناخت در سطح پایین قرار دارد. رتبه بندی نظام ارزشها در بین مدیران از این قرار است: 1 ارزش سیاسی؛ 2 ارزش علمی؛ 3 ارزش اقتصادی؛ 4 ارزش هنری؛ 5 ارزش اجتماعی 6- ارزش مذهبی و رتبه بندی هوش فرهنگی به مفهوم کلی و متغیرهای آن به این ترتیب است: 1- فراشناخت 2- انگیزش، 3- رفتار 4- شناخت

نویسندگان

افسانه فاضلی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور

محمود اکرامی

دانشیار دانشگاه پیام نور