تاثیر سهامداران نهادی و تجربه حسابرس با حق الزحمه حسابرسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0014

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

تجربه حسابرس، عبارت است از برخورد با یک مورد خاص که فرصتی را برای کسب دانش فراهم میکند هدف از این پژوهش، بررسی تجربه حسابرس و سهامداران نهادی بر حق الزحمه حسابرسی است. بدین منظور چهار فرضیه تدوین ودادههای مربوط به 70 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هشت ساله 1386-1393 مورد بررسی قرارگرفت. برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش تخمین دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر سهامداران نهادی تاثیر معنادار و منفی بر متغیر حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین، متغیر تجربه حسابرس تاثیر مثبتو معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد

کلیدواژه ها:

تجربه حسابرس ، سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی

نویسندگان

معصومه کریمی

دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، خوزستان، ایران