برآورد خطر زمینلرزه و پهنهبندی لرزهای استان سیستان و بلوچستان با روش احتمالاتی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU01_072

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این بررسی برآورد خطر لرزه ای برای گستره ی 07 / 23 تا 48 / 33 عرض شمالی و 92 / 56 تا 33 / 65 طول شرقی، شامل استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. به این منظور نقشه ی تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشه های زمین شناسی با ابعاد 1:250000 ، کاتالوگ زمینلرزه ها، فوکال مکانیسم زلزله ها و در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه ترسیم شدهاست. سپس با استفاده از این اطلاعات تعداد 54 چشمه ی بالقوه زمینلرزه تعیین گردیده است. در این تحقیق بیشینه ی شتاب جنبش زمین بر روی سنگ بستر برآورد شده است. برآورد خطر احتمالاتی با استفاده از رابطه ی تضعیف بور واتکینسون) 2008 (، انجام شده و محاسبه ی مقادیر PGA برای دوره های بازگشت 50،475،2475 سال که به ترتیب معادل 2 ، % 10 % و 63 % احتمال فزونی در 50 سال عمر مفید سازه است، صورت گرفته و نقشه های پهنه بندی برای هرسه دوره ی بازگشت رسم شده اند. برای دوره ی بازگشت 475 سال که مبنای طرح در نظر گرفته می شود، مقادیر PGA از g 01 / 0 تا g 52 / 0 در محدوده ی استان سیستان و بلوچستان تغییر کرده است. نتایج بدست آمده با نتایجی که توسط سایر پژوهشگران بدست آمده و نقشه ی پهنه بندی خطر نسبی زمینلرزه در ایران با آیین نامه استاندارد 2800] 1[ ، مقایسه گردیده است.

کلیدواژه ها:

برآورد خطر احتمالاتی زلزله ، تابع توزیع مکانی ، پهنه بندی لرزه ای ، بیشینه ی شتاب جنبش زمین

نویسندگان

نجمه فاتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی - صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان،ایران

افسانه نصرآبادی

استادیار، گروه زیوفیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ،ایران

سیدحسن موسوی بفرویی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه اردکان،ایران

محمدرضا سپهوند

استادیار،گروه ژیوفیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ،ایران