کاربرد تعاملی رسانه ها در آموزش فرایند طراحی معماری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 764

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARIEDU05_012

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مقاله ی حاضر در پی آن است تا فناوری های رایانه ای را در کنار سایر روش های سنتی طراحی به جای آنکه به مثابه ی ابزاربنگرد، تحتمفهوم رسانه بازشناسی کند. در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شده و سعی شده با مرور ادبیات موضوع مرتبط با رسانه ها درفرایند طراحی معماری، به فهم چیستی فناوری های نوین رایانه ای و ارایه راه حل هایی درباره ی چگونگی پذیرش آن ها درآموزش معماری کمک نماید. رسانه ها علاوه بر آن که میانجی و واسطه ای میان ذهن و دنیای واقعی هستند، وسیله ای برای برقراریارتباط، انتقال پیام و بازنمایی ایده های طراح میان خود و دیگران نیز هست. بازنمایی ایده های طراح در قاب رسانه، زمینه ی لازم برای تفسیر،تعبیر و بازتعریف ایده ها را توسط طراح و مخاطبین فراهم می آورد.تلقی فرایند طراحی به مثابه بازنمایی های پی در پی و مستمر ایده ها در قاب رسانه های مختلف، امکان پرداختن به این سوال را که رسانههای مختلف تا چه میزان در فرایند طراحی و سرنوشت ایده های اولیه طراح موثر هستند را فراهم می نماید. با هر بار بازنمایی ایده ها درساختار رسانه ی جدید، ایده ها متناسب با رسانه ی میزبان تغییر یافته و بازتعریف می شوند.رسانه ها را میتوان به دو دسته ی کلی آنالوگ و دیجیتال تقسیم نمود. هر رسانه متناسب با قابلیت ها، محدودیت ها و ساختارخود نوع خاصی از ایده ها را می تواند در درون خود بازنمایی و شکل دهد. طراح با بازنمایی ایده ها در رسانه های مختلف، جنبههای مختلفی از طرح را توسعه می دهد. استفاده از هر دو نوع رسانه به صورت تعاملی در طول فرایند طراحی منجر به آزادیعمل بیشتر از فشار یک رسانه ی خاص و هم چنین جست و جوی گستره ی وسیع تری از ایده های محتمل شده و در نهایت بهبهبود فرایند و محصول طراحی منجر می شود.به منظور دستیابی به این هدف باید آموزش کاربرد رایانه در معماری از آموزش و کسب مهارت در یک رسانه ی خاص به آموزش رسانه هایمختلف و تاکید بر کاربرد تعاملی آن ها در بستر یک موقعیت طراحی تغییر یابد. بخش نهایی مقاله به چگونگی این مهم می پردازد.

نویسندگان

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سیدامیر حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران