بررسی سیستم های مدیریت شهری با تاکید بر دستیابی به حکمروایی مناسب شهر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL01_019

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

به نظر می رسد جهت دستیابی به حکمروایی مناسب شهر، تحلیل سیستم های مدیریت نوین شهری،ضروری می باشد. شهر، مرکز فرصت و محیطی برای ارایه توانایی های بالقوه انسانی است. تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعیجمعیت شهر، مشکلاتی را در ارایه خدمات متناسب،متناسب با این جمعیت شهری به وجود می آورد که منجر به عدم حکمروایی و توزین خدمات مناسب شهری می گردد؛ نظام مدیریت شهری باهدف ادارهمطلوب امور شهر، سعی دارد روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد. این مقاله درصدد است تا با ارایه تعریفی از مدیریت شهری، جایگاه آن را در سیستم مدیریت جامعه مشخص کند و با بیان اهداف وراهبردهای این نوع مدیریت، ویژگی ها و معیارهای مطلوب سیستم مدیریت شهری را ارایه کند. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی است. لذا برای جمع آوری داده های خود از روش های کتابخانه ایو اسنادی بهره گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بی توجهی به اجزاء، همچنین عدم کشف روابط و میزان تاثیر هریک از عناصر در نظام تصمیم گیری ، هرگز به یک نظام تصمیم گیری منسجم شهری، موثر و معطوف به اهداف مطلوب منجر نخواهد شد

نویسندگان

منصور روشناسی

شورایعالی استانهای کشور