بررسی تاثیر رضایت مشتری، تعهد و اعتماد بر تبلیغات شفاهی دورههای آموزشی جهاد دانشگاهی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF02_064

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

تبلیغات شفاهی به عنوان یک منبع اطلاعاتی میتواند نهاده قدرتمندی در تصمیم گیری باشد. لذا بسیاری از شرکتها بر ایجاد رابطه با مشتریان تمرکز میکنند تا گفتهها و تبلیغات شفاهی مثبت را تقویت نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رضایت، تعهد و اعتماد بر تبلیغات شفاهی دورههای آموزشی جهاد دانشگاهی انجام شده است. این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات برحسب هدف، از نوعکاربردی و از نظر دسته بندی بر حسب نحوهی گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری دادهها در این تحقیق پرسش نامه است. جامعهی آماری این پژوهش، فراگیران شرکت کننده در دورههای آموزشی جهاد دانشگاهی در سطح استانمازندران )شهرهای بابل، بابلسر،آمل، ساری و بهشهر( بوده است. حجم نمونه با توجه به نتایج فرمول کوکران، 322 پرسشنامه نمونه تعیین شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد، رضایت مشتری، اعتماد و تعهد عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی دورههای آموزشی جهاد دانشگاهی بوده است.

نویسندگان

احمد آقابابانتاج جلودار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد بابل

سیدمحمد باقری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بابل