ارایه روش بهینه مدیریت نگهداری و تعمیر ماشین آلات در پروژه های راهسازی مطالعه موردی اداره راه و شهر سازی شهرستان قوچان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,840

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCESDR03_036

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت مدیریت نگهداری و تعمیر ماشینآلات در سوددهی پروژههای عمرانی و راهسازی، هدف پژوهش حاضر، مقایسه سه روش مدیریت نت اصلاحی، نت پیشگیرانه و نت پیشگویانه میباشد. در زمینه مدیریت نت ماشینآلات، محققان پژوهشهای زیادی انجام دادهاند که اغلب این پژوهش-ها به پیادهسازی یکی از روشهای مدیریت نت پرداختهاند. اما مدیریت نت، زمانی موثر است که روشی مناسب با نوع پروژه انتخاب شود. به همین دلیل پژوهش حاضر به مقایسه سه روش مدیریتی و انتخاب موثرترین روش میپردازد. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کارشناسان، مهندسان و متخصصان اداره راه و شهرسازی شهرستان قوچان در سال 1395 بود. از جامعه مذکور، نمونهای به حجم 169 تن با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شد. با استفاده از پرسشنامهی محققساخته، اولویت بندی سه روش نت اصلاحی، نت پیشگیرانه و نت پیشگویانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامههای مخدوش، تعداد 154 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری فراوانی، درصد و آزمون خی دو، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علیرغم وضعیت موجود، که از روش اصلاحی برای مدیریت نت ماشینآلات استفاده میشود، روش نت پیشگیرانه در پروژهها، دارای اولویت است. اما از آنجایی که در بعضی از گویهها، روشهای پیشگویانه و اصلاحی نیز دارای اولویت اول هستند، نمیتوان تنها استفاده از روش پیشگیرانه را پیشنهاد کرد. بلکه استفاده ترکیبی از روشهای نت پیشگیرانه و اصلاحی به عنوان بدیلی در روشهای نت، باعث کارایی بیشتری در مدیریت نت ماشینآلات میگردد.

کلیدواژه ها:

مدیریت نگهداری و تعمیر ماشینآلات ، نت اصلاحی ، نت پیشگیرانه ، نت پیشگویانه ، آزمون خی دو

نویسندگان

فهیمه محمدزاده قصر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی خاوران

ابراهیم علامتیان

استادیار عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد ایران