بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RDS-3-1_008

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

در حال حاضر شرکت های سهامی زراعی از روندی رو به احیا برخوردار هستند و گسترش این نوع نظام بهره برداری دردستور کار دولت می باشد. در این مطاله رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی با استفاده از روشپیمایش و کاربرد تحلیل همبستگی و رگرسیون ارزیابی شده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای رسیدن به اهداف از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 1899 سهامدار چهار شرکت سهامی زراعیقدیمی با سابقه فعالیت45 سال بوده که از بین آن ها 235 سهام دار با کمک فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. میزان رضایتمندی در چهار سطح ناراضی، نسبتا ناراضی، راضی و خیلی راضی برآورد شد . یافته هایتحقیق نشان داد 48/1درصد سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی راضی و 17/8درصد آنان خیلی راضی بوده اند. بر اساس نتایج به دست آمده رضایتمندی اعضای شرکت های سهامی زراعی از عملکرد این شرکت ها در حد متوسط به بالاارزیابی شد. بین متغیرهای مشارکت در تصمیم گیری ها نحوه رفتار و برخورد پرسنل انتصاب افراد شایسته و لایق تنوع محصولات تولیدی و سطح رضایتمندی سهامداران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، متغیرهای سطح سواد، مقدار سود سهام، مشارکت در تصمیم گیری ها و انتصاب افراد شایسته و لایق، 30 درصدتغییراتی را که در سطح رضایتمندی سهامداران به وجود می آید، توضیح می دهند.

نویسندگان

محمدرضا بخشی

استادیار گروزه زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

مجید رعنایی

دانش آموخته کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند

اسدالله زمانی پور

دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

محمود فال سلیمان

دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند