بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 904

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCONFKHA01_109

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

اهداف: توسعه فناوری اطلاعات نیازمند به همکاری همهبخش های آموزش و پرورش است، اما حوزه معلمان وبرنامه ریزی نیروی انسانی، اساسی ترین نقش را در این امربرعهده دارد. این پژوهش به توصیف و بررسی عوامل موثر براستفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش شهرستان کلات پرداخته است.روشها : پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن ازروش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای جمع آوریداده ها از پرسشنامه استاندارد با 7 مولفه و 66 گویه استفادهشده است. جامعه آماری پژوهش 200 نفر وحجم نمونه آماریمطابق جدول مورگان 127 نفر از معلمان (مرد و زن) دورهابتدایی هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای تعیین پایایی پرسشنامه از معیار ضریب آلفای کرونباخ وبرای سنجش روایی از شاخص تحلیل عاملی تاییدی و رواییهمگرا استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی (فراوانی،درصد و نمودارها) از نرم افزار spss ودر بخش آمار استنباطیبرای بررسی روابط از روش مدلیابی معادلات ساختاری بااستفاده از نرم افزار smart pls استفاده شده است.یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که بین عوامل محیطی،نگرشی، آموزشی، فردی، انسانی و مدیریتی و میزان بکارگیریفاوا رابطه معنادار وجود دارد و بین عوامل فنی، اقتصادی، زبانانگلیسی و میزان استفاده از فاوا رابطه معنادار وجود ندارد.نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش مسیولین آموزش وپرورش شهرستان کلات باید نسبت به برگزاری دوره هایتخصصی فاوا در زمینه آموزش و پژوهش و همچنین تجهیزمدارس به شبکه بهروز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فرآیند یاددهی یادگیری ، آموزش و پرورش

نویسندگان

سیدمرتضی غیورباغبانی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

ایرج اسمعیل پور

کارشناس ارشد علوم تربیتی موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سناباد

علی پورنگ

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

امید بهبودی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • شاد الوئی، نوریه، 1383، "پایان نامه نقش و جایگاه تحول ...
 • منصوری، وحید، ذوالقدری، پروین، 1394، "بررسی نگرش معلمان در راستای ...
 • نصوری، و، 1393، "بررسی آمادگی مدارس شهر کرج در راستای ...
 • طالب، ز، 1385، "بررسی میزان استفاده از اطلاعات و ارتباطات ...
 • اسکندری، م، 1386، "موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ...
 • ماستری فرهانی، ف، رضایی شریف، ع، استاد حسنلو، ح، ،1391 ...
 • عبادی، رحیم، 1383، "یادگیری الکترونیکی وآموزش وپرورش، تهران": آفتاب مهر. ...
 • مهدیون، روح ا.، زوار، تقی، قاسم زاده، ابولفضل، ناوه کش، ...
 • محمودی، ر، 1392، "بررسی رابطه بین ویژگی‌های دانشجویان و فناوری ...
 • ماستری فرهانی، ف، رضایی شریف، ع، استاد حسنلو، ح، 1391، ...
 • مشهدی، م، رضوانفر، ا، یعقوبی، _ 1386، "عوامل موثر بر ...
 • شهبازی، س. 1385، "بررسی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات _ ...
 • اسدی جلودار، ت، رحمانی، ر، نوروزی، د، 1385، "مقایسه و ...
 • عابدی، م، 1384، "بررسی راه کارهای بهره‌گیری معلمان دوره متوسطه ...
 • ویسه، م، 1384، "بررسی میزان انطباق دوره‌های آموزشی ICT با ...
 • ناخدا، م. حری، ع، کرمدوست، ن، 1384، "بررسی عوامل فردی ...
 • Baylor .L. & Ritchie, D.(2003).what factors facilitate teacher learning in ...
 • Mehmet, N (2004). Use of educationl technology in english classes, ...
 • Sang, G. M., Valcke, M. Braak, J. V., & Tondeur, ...
 • http ://www.dest. gove _ au/s cho ols/sublicatios /2 002/Professi onal ...
 • Erixon, P. O. (2010). School subject paradigms .12 and teaching ...
 • Cuban, L. (2000). So much high-tech money .13 invested, _ ...
 • _ S. Ahmadigatab, T. (2012). Mortazavi Kiasari ...
 • To Analyze the Effective Factors of Using Information and C ...
 • Pouratashi, M. and M. Mokhtarnia, (2009). ...
 • Alfahad, F. (2012). Effectiveness of using ...
 • Timothy, T.(2009). Modeling technology ...
 • acceptance in education: A study of pre-service teachers "computers & ...
 • Barton. J & Torvey, k.(2006). Developing ...
 • ALbirini, A.(2005) .Teachers attitudes toward in for mation technology ...
 • Kocess, D & perston, L.(2000). Alternative ...
 • L.(2000). Teachers ICT Skills and knowledge need interchange 5 8 ...
 • نمایش کامل مراجع