رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان با تاکید بر اثر میانجی گری فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری بهشهر)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF04_614

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

؛ هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین بر خلاقیت کارکنان با تاکید بر متغیر میانجی فرهنگ سازمانی در شهرداری شهرستان بهشهر در سال 1394 بود. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری به تعداد 100 نفر بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی مورگان تعداد 80 نفر از کارکنان ستادی شهرداری شهر بهشهر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش سه پرسشنامه رهبری تحول آفرین (با اعتبار 92 % )، فرهنگ سازمانی ادگار شاین (با اعتبار 71 %) و خلاقیت (با اعتبار88 %) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم SPSS16 در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است، در روش های تحلیلی آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در تحلیل آمار استنباطی از آزمون هایی نظیر رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کا – اس و تحلیل واریانس(آنوا) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری تحول آفرین اثر مثبت و معنا داری بر خلاقیت کارکنان و بر فرهنگ سازمانی دارد و همچنین فرهنگ سازمانی اثر مثبت و معنا داری بر خلاقیت کارکنان داشته و در نهایت فرهنگ سازمانی اثر میانجی گری مثبت معناداری بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان دارد.

نویسندگان

مرضیه صادقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

مسعود احمدی

استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری، ساری، ایران

فهیمه بایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران (نویسنده مسئول)